ระบบบรรจุผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ (Automatic Packing System)

Packaging ม.ค. 2, 2024

ระบบบรรจุผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ (Automatic Packing Machine) เป็นระบบที่รวมการทำงานหลายหน้าที่ ตั้งแต่การชั่งตวงวัดผลิตภัณฑ์, บรรจุผลิตภัณฑ์เข้าบรรจุภัณฑ์, บรรจุบรรจุภัณฑ์เข้ากล่อง, ขึ้นรูปกล่อง, พิมพ์ฉลาก, ขนส่ง, อื่นๆ โดยระบบจะถูกออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ระบบบรรจุผลิตภัณฑ์อัตโนมัติถูกใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง, อุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมการเกษตร เป็นต้น และให้กับผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ ซึ่งระบบบรรจุผลิตภัณฑ์อัตโนมัติจะช่วยลดค่าแรง, ลดของเสีย, ลดความเสียหายต่าง ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน